کمک هوش مصنوعی به توسعه آنزیم‌PET خوار

برای حل بحران مواد غذایی، جهان نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی است. ضایعات صفر، تولید و مصرف مواد غذایی به شکل محلی، تامین کارگر، بسته‌بندی‌های رایگان پلاستیکی و ایجاد ظروف سبز برای مواد غذایی که قابل خوردن باشند، از‌جمله موارد پیشنهاد شده است. اگر واژه سال 2021 غیرقابل پیش‌بینی بود، واژه سال 2022 ناپایداری است. سیستم …

کمک هوش مصنوعی به توسعه آنزیم‌PET خوار ادامه »

ابداع روش ترموفرمینگ تک‌ماده

برای حل بحران مواد غذایی، جهان نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی است. ضایعات صفر، تولید و مصرف مواد غذایی به شکل محلی، تامین کارگر، بسته‌بندی‌های رایگان پلاستیکی و ایجاد ظروف سبز برای مواد غذایی که قابل خوردن باشند، از‌جمله موارد پیشنهاد شده است. اگر واژه سال 2021 غیرقابل پیش‌بینی بود، واژه سال 2022 ناپایداری است. سیستم …

ابداع روش ترموفرمینگ تک‌ماده ادامه »

پیش‌بینی‌های برتر فناوری مواد‌غذایی و پایداری درقرن جدید

برای حل بحران مواد غذایی، جهان نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی است. ضایعات صفر، تولید و مصرف مواد غذایی به شکل محلی، تامین کارگر، بسته‌بندی‌های رایگان پلاستیکی و ایجاد ظروف سبز برای مواد غذایی که قابل خوردن باشند، از‌جمله موارد پیشنهاد شده است. اگر واژه سال 2021 غیرقابل پیش‌بینی بود، واژه سال 2022 ناپایداری است. سیستم …

پیش‌بینی‌های برتر فناوری مواد‌غذایی و پایداری درقرن جدید ادامه »